ประยุทธ์ใช้ม.44 กำหนดการศึกษาฟรีถึงมัธยมปีที่ 6

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 25/2529  เรื่องให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย

ตามที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกําหนดให้รัฐต้องจัดให้บุคคลได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนั้น รัฐบาลที่ผ่านมามีนโยบายจัดการศึกษาดังกล่าวโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 13 มกราคม 2552  โดยขออนุมัติตั้งงบประมาณเป็นรายปี และขยายขอบเขตการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละคณะมาเป็นลําดับ

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่าโดยที่เรื่องนี้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล ทั้งสามารถลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา และความเป็นธรรมในสังคม แก้ปัญหาความยากจน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน จึงสมควรยืนยันแนวทางดังกล่าวและพัฒนาต่อไป ด้วยการยกระดับจากการเป็นโครงการตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของรัฐและมาตรการตามกฎหมาย เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืนมั่นคง และเพื่อให้สามารถจัดงบประมาณสนับสนุนได้อย่างต่อเนื่อง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในคําสั่งนี้ “ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า งบประมาณที่รัฐจัดสรรให้แก่หรือผ่านทางสถานศึกษา หรือผู้จัดการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี
“การศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี” หมายความว่า การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)
(ถ้ามี) ระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) หรือเทียบเท่า และให้หมายความรวมถึงการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ด้วย

การศึกษาพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่บุคคลซึ่งมีความผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งจําเป็นต้องจัดการศึกษาให้เป็นรูปแบบโดยเฉพาะ และอาศัยเทคนิคต่าง ๆ ในการสอนตามลักษณะความต้องการและความจําเป็นของแต่ละบุคคล

การศึกษาสงเคราะห์” หมายความว่า การจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่ตกอยู่ในภาวะยากลําบาก หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป หรือที่มีลักษณะเป็นการกุศล เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย
ข้อ 2 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเตรียมการเพื่อจัดให้เด็กเล็ก ก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดําเนินการด้วย

ข้อ 3 ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีกําหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี เพื่อเสนอตามกระบวนการจัดทํา
งบประมาณรายจ่ายประจําปี

ค่าใช้จ่ายตามวรรคสอง ได้แก่

(1) ค่าจัดการเรียนการสอน
(2) ค่าหนังสือเรียน
(3) ค่าอุปกรณ์การเรียน
(4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน
(5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
(6) ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ข้อ 4 ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทําหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้แทน และขยายผลต่อจากคําสั่งนี้แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในหกเดือนนับแต่วันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ

ข้อ 5  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสั่งนี้ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

ข้อ 6 ให้อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีผลใช้อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการกําหนดอัตรา
ค่าใช้จ่ายสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี ตามข้อ 3

ข้อ 7 คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่มา>>>ข่าวสด

กบฏซีเรียยิงจรวดถล่มฝ่ายรัฐบาลในอเลปโปดับ 19 ศพ โดนโรงพยาบาลเสียหาย

ความเสียหายหน้าโรงพยาบาลในเขตมูฮาฟาซา ในเมืองอเลปโป (ภาพ: AP)

กลุ่มกบฏในซีเรียยิงจรวดโจมตีพื้นที่ที่ฝ่ายรัฐบาลครอบครองในเมืองอเลปโป ทำให้มีผู้เสียชีวิต 19 ราย และโรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายด้วย…

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน อ้างการเปิดเผยของ กลุ่มสังเกตการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนในซีเรีย (เอสโอเอชอาร์) ว่า กลุ่มกบฏในประเทศซีเรียใช้จรวดระดมโจมตีพื้นที่ที่รัฐบาลครอบครองในเมืองอเลปโป ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (3 พ.ค.) เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 19 ราย และโรงพยาบาลในเขตมูฮาฟาซาได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงช่วยกันดับไฟหลังจรวดลูกหนึ่งตกใส่โรงพยาบาลในเขตมูฮาฟาซา (ภาพ: AP)

เอสโอเอชอาร์ ระบุด้วยว่า ฝ่ายกบฏยังเปิดฉากโจมตีภาคพื้นในเขต จาเมียต อัล-ซาห์รา โดยพวกเขาได้ระเบิดทำลายอุโมงค์ และยึดอาคาร 2-3 แห่ง ก่อนที่การรุกคืบจะถูกสกัดโดยกองหนุนฝ่ายรัฐบาลที่ถูกส่งเข้ามาในพื้นที่ และอีกด้านหนึ่ง เกิดการโจมตีทางอากาศในพื้นที่ที่ฝ่ายกบฏครอบครองในเมืองอเลปโปด้วย แต่ไม่ยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิต

ด้านกองทัพรัฐบาลซีเรียออกแถลงการณ์ว่า การโจมตีของฝ่ายกบฏเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่นานาชาติและท้องถิ่นกำลังพยายามเสริมความเข็มแข็งให้แก่ข้อตกลงหยุดความเป็นศัตรู และการบังคับใช้ เพื่อความสงบในเมืองอเลปโป โดยจรวดไปตกที่โรงพยาบาลผดุงครรภ์อัล-ดาบิต ทำให้มีผู้หญิงเสียชีวิต 3 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 17 คนรถยนต์ได้รับความเสียหายจากไฟไหม้ (ภาพ: AP)

ขณะที่แหล่งข่าวคนหนึ่งในกองทัพซีเรียระบุว่า การโจมตีครั้งล่าสุดจะลดโอกาสเกิดการหยุดยิงในเมืองอเลปโปลงอย่างแน่นอน เพราะฝ่ายที่โจมตีไม่ต้องการหยุดยิง

ทั้งนี้ เอสโอเอชอาร์ เผยว่า นับตั้งแต่เกิดการโจมตีในเมืองอเลปโปในวันที่ 22 เม.ย. เป็นต้นมา มีพลเรือนเสียชีวิตแล้ว 279 ราย ในจำนวนนี้ 155 รายอยู่ในเขตที่ฝ่ายกบฏครอบครอง และอีก 124 รายอยู่ในพื้นที่ของรัฐบาล

ที่มา>>>Thairath

วิทยา เชื่อ ‘บิ๊กหมู’ แค่อำเล่นพาลงใต้ ปรับทัศนคติ

วิทยา แก้วภราดัย เชื่อ “บิ๊กหมู” อำเล่นพาลงใต้ ปรับทัศนคติ ชี้ อยากให้คำถามประชามตินำไปสู่การปฏิรูปประเทศ ยัน ไม่เห็นด้วยคำถาม ส.ว.สรรหา โหวตนายกฯ ได้หรือไม่

วันที่ 2 เม.ย. นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง สปท. กล่าวว่า การให้ถามว่า ส.ว.สรรหาโหวตนายกฯ ได้หรือไม่ เป็นการแก้ปัญหาเพียงชั่วคราว แต่ส่วนตนไม่เห็นด้วยกับการถามแบบนี้ เพราะจะนำไปสู่การต้องแก้ไขเนื้อหารัฐธรรมนูญ ซึ่ง กรธ. อาจต้องใช้เวลากว่า 2 เดือน ตนว่าถ้าถามจะมีปัญหามากกว่าข้อดี ทั้งนี้สงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ถามคำถาม ที่จะช่วยปฏิรูปประเทศ เช่น ถามในทำนองว่า จะต้องการให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดหรือไม่

นายวิทยา กล่าวถึงกรณี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ.ในฐานะเลขาธิการ คสช.เผยความคืบหน้าหลักสูตรอบรมนักการเมือง ที่มีความเห็นต่างกับรัฐบาล และ คสช.โดยอาจจัดที่ค่ายทหาร จ.ปัตตานี หรือยะลา ว่า ฟังจากน้ำเสียง ตนเชื่อว่าการปรับทัศนคติ ผบ.ทบ. อาจทำจริง แต่เรื่องพาลงไปอบรมภาคใต้ ท่านคงพูดเล่น ไม่ทำจริงหรอกอย่าถามไปจับประเด็นเป็นข่าวกันเลย

ที่มา>>>Thairath

ครม.ไฟเขียว ลดหย่อนภาษีกินข้าวนอกบ้าน ช่วงสงกรานต์

เพื่อสนองมาตรการจัดเต็มของรัฐบาลและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดเกี่ยวกับการนำรายจ่ายค่าอาหาร ที่พักและบริการนำเที่ยวช่วงสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ มาใช้ลดหย่อนภาษี ดังนั้น วันนี้ “ไทยรัฐออนไลน์” จึงได้นำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ มานำเสนอแบบเข้าใจง่ายๆ รวมทั้งกรณีนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งปีมาลดหย่อนภาษีเด้งที่ 2 ด้วย.

ที่มา>>>Thairath